kind

Welkom bij Kidsbest!

Noodopvang 21-1-2021

Naar aanleiding van de persconferentie van woensdag 20 januari 2021, blijft de kinderopvang open voor noodopvang, in ieder geval tot 8 februari 2021.
We zullen de opvang doorzetten zoals we de afgelopen weken hebben aangeboden. Ouders die hier al gebruik van maken, hoeven zich niet opnieuw aan te melden.

We vragen de ouders wel om zoveel mogelijk te kijken of de opvang eventueel anders te regelen valt. Er zijn op sommige dagen best veel kinderen en we willen het risico op besmettingen ook bij de noodopvang zoveel mogelijk beperkt houden. Indien er wel aangemeld is voor een dag en het mocht anders geregeld kunnen worden, dan graag op de locatie zelf afmelden.

Vanwege de drukte op de noodopvang is het helaas niet mogelijk dat de pedagogisch medewerksters extra activiteiten kunnen ontwikkelen voor de thuisblijvers, zoals in de afgelopen lockdown in maart-mei is gebeurd met de knutseltasjes. We hopen op jullie begrip.

NB. De opvang is bedoeld voor ouders waarvan één van twee in een cruciaal beroep werkzaam is en die een contract hebben met onze kinderopvang. De opvang geldt voor het aantal uren en dagen dat in het contract is afgesproken. Verder wordt er noodopvang geboden aan kinderen in een kwetsbare positie. De kinderen worden zoveel mogelijk op hun eigen locatie opgevangen.

Opvang Vve kinderen

Vanaf maandag 25 januari 2021 gaan de peutergroepen de Welpen en Peuterpret gedeeltelijk open voor de kinderen met een VVE-indicatie (Vroeg en Voorschoolse Educatie). Op maandag, dinsdag en donderdagochtend zullen zij opgevangen worden op de eigen groepen. Ook springt peutergroep de Welpen bij met de opvang van een klein groepje jongste kleuters van basisschool de Wissel. De school heeft hierom gevraagd, omdat de noodopvang zeer druk bezocht is.

----------------------------------------------------------------------------

Nieuwsbrief Corona dd 13-1-2021

Noodopvang

Naar aanleiding van de persconferentie van gisteren 12 januari 2021, blijft de kinderopvang open voor noodopvang, in ieder geval tot 25 januari 2021.
We zullen de opvang doorzetten zoals we de afgelopen weken hebben aangeboden. Ouders die hier al gebruik van maken, hoeven zich niet opnieuw aan te melden.
We vragen de ouders wel om zoveel mogelijk te kijken of de opvang eventueel anders te regelen valt. Er zijn op sommige dagen best veel kinderen en we willen het risico op besmettingen ook bij de noodopvang zoveel mogelijk beperkt houden. Indien er wel aangemeld is voor een dag en het mocht anders geregeld kunnen worden, dan graag op de locatie zelf afmelden.
NB. De opvang is bedoeld voor ouders waarvan één van twee in een cruciaal beroep werkzaam is en die een contract hebben met onze kinderopvang. De opvang geldt voor het aantal uren en dagen dat in het contract is afgesproken. Verder wordt er noodopvang geboden aan kinderen in een kwetsbare positie. De kinderen worden zoveel mogelijk op hun eigen locatie opgevangen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwsbrief Corona dd 17-12-2020 omtrent compensatie

Oproep aan de ouders!


We hebben ondertussen de aanmeldingen binnen gekregen voor de noodopvang. Dit zijn er aanzienlijk meer dan in het voorjaar. Sluiting zoals aangegeven door de overheid kunnen wij niet hierdoor niet bewerkstelligen en zijn genoodzaakt om vrijwel iedere pedagogisch medewerkster in te zetten.

Hierdoor gaan we helaas voorbij aan het doel van de opgelegde sluiting Wij doen nogmaals een beroep op jullie als ouders om te kijken of de opvang van de kinderen toch enigszins op een andere manier geregeld zou kunnen worden.
Mocht dit lukken, kunnen jullie je alsnog de dagen afmelden op [email protected] .

Compensatieregeling voor ouders ‘met en zonder KOT’
De compensatieregeling zoals die gold tijdens de sluiting dit voorjaar, wordt weer opgetuigd. Dit betekent dat de overheid alle ouders die gebruik maken van kinderopvang, dus zowel met als zonder recht op kinderopvangtoeslag, compenseert tot het maximum uurtarief. Het deel van het tarief dat daarboven ligt komt voor rekening van de kinderopvangorganisatie zelf. Ouders wordt verzocht om net als tijdens de sluiting van kinderopvang dit voorjaar, de facturen door te betalen.
Noodopvang
Vanaf afgelopen woensdag is de kinderopvang open voor ouders die een contract hebben met de kinderopvang voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken en van wie één van de ouders werkzaam is in een cruciaal beroep. Ook wordt noodopvang geboden aan kinderen in een kwetsbare positie. Kinderen worden zoveel mogelijk op hun eigen locatie opgevangen.
Mijn kind blijft vanaf 16 december verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?
Ja:
• Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. De meeste kinderopvangorganisaties factureren vooraf. Dat betekent dat u waarschijnlijk uw factuur voor de maand december al heeft betaald. Ook voor de periode in de maand januari vragen wij u de factuur te blijven betalen.
• Een deel van de kosten voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. U ontvangt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs. Kijk hiervoor bij: 'Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van ouders voor de kinderopvang compenseren?'
• Zoals altijd is het belangrijk om de gegevens actueel te houden. Wijzigingen die specifiek zijn op deze sluiting van de kinderopvang hoeft u niet door te geven.
Waarom moet ik de kinderopvang door blijven betalen?
• Als u de kinderopvang of gastouderopvang doorbetaalt, behoudt u uw plek op de opvang als deze straks weer voor iedereen opengaat.
• Als u de factuur gewoon doorbetaalt, dan hoeft u ook niets aan te passen bij de Belastingdienst/Toeslagen voor uw kinderopvangtoeslag. Zo houdt u recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze door de Belastingdienst doorbetaald.
• U ontvangt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot het maximum uurtarief. Reden voor de tegemoetkoming is dat ouders geen gebruik kunnen maken van kinderopvang tijdens de sluiting, maar wel kosten maken.
* Kidsbest compenseert, net zoals in de eerste periode van sluiting, de kosten boven het maximum uurtarief
Kan ik het contract met mijn kinderdagopvang opzeggen?
Ja dat kan. Maar de overheid roept ouders op om hun facturen gewoon door te blijven betalen. Als u de factuur betaalt, behoudt u recht op kinderopvangtoeslag. De overheid betaalt die dan gewoon door en u krijgt een tegemoetkoming voor uw eigen bijdrage. Verder behoudt u uw plek op de kinderopvang. Als u zou stoppen met betalen of uw contract opzegt, verliest u uw plek op de kinderopvang en de kinderopvangtoeslag, terwijl u deze na de periode van sluiting waarschijnlijk weer nodig heeft.
Als ouders blijven betalen en de overheid kinderopvangtoeslag blijft uitkeren, kunnen kinderopvangorganisaties voldoende aanbod blijven bieden en ouders in cruciale beroepen blijven werken.
Mocht u tóch besluiten om uw contract te beëindigen:
• In uw contract met de kinderopvangorganisatie staat hoe en op welke termijn u uw overeenkomst kunt beëindigen.
• Als u uw contract opzegt, vervalt uw recht op kinderopvangtoeslag.
• Geef deze wijziging door via het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen.
Vergoeding eigen bijdrage sluiting maart- juni 2020
Bij de (gedeeltelijke) sluiting van de kinderopvang van 16 maart tot en met 7 juni 2020 ontvingen ouders een tegemoetkoming in de eigen bijdrage. De meeste ouders kregen deze vergoeding omstreeks 8 juli 2020 van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Een deel van de ouders ontving (een aanvulling op) de tegemoetkoming omstreeks 7 oktober.
Een deel van de ouders maakt gebruik van opvang die gesubsidieerd is vanuit de gemeente zoals gesubsidieerde peuteropvang, voorschoolse educatie of opvang vanwege sociaal-medische indicatie. Deze ouders hebben een tegemoetkoming voor kinderopvang via hun kinderopvangorganisatie of de gemeente ontvangen. De gemeenten hebben hiervoor extra middelen van de Rijksoverheid ontvangen.
Voor ouders die geen kinderopvangtoeslag kregen of niet onder een gemeentelijke regeling vallen, komt er ook een tegemoetkoming. Op dit moment wordt de maatregel uitgewerkt. Nieuwe informatie over deze regeling volgt zo spoedig mogelijk en zal op deze plek bekend worden.

 

Let op:
Niet vergeten:
Op 24 december 2020 zijn alle locaties vanaf 16.00 uur gesloten!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwsbrief omtrent de sluiting van 16 december 2020


14 december 2020

Beste Ouders/verzorgers,

De strijd tegen het virus gaat verder: vanaf woensdag 16 december 2020 gaan alle kinderopvanglocaties dicht volgens de richtlijnen van het Rijk en RIVM. Dit geldt voor alle locaties van Kidsbest kinderopvang en Pippi’s kinderopvang. Alle peuteropvang-locaties zullen gesloten zijn. Dit duurt minimaal tot maandag 18 januari 2021.

De Kinderdagverblijven en Buitenschoolse opvanglocaties blijven alleen open voor noodopvang voor kinderen van ouders die, net zoals in maart/april van dit jaar, in vitale beroepen werken.
- zie hier link naar ‘vitale beroepen’; dit is wel onder de dringende voorwaarde dat deze kinderen niet ziek zijn (zoals de richtlijnen van onlangs vastgesteld) en ook geen zieke gezinsleden hebben. Ik zal wederom de Beslisboom bijvoegen; deze maakt duidelijk wanneer je kind niet en wanneer wel naar de opvang kan.

Wij bieden deze noodopvang aan zodat deze mensen hun taak in de maatschappij kunnen volbrengen. Mocht de opvang op andere wijze gerealiseerd kunnen worden: dan graag, omdat we de groepen kinderen natuurlijk zo beperkt mogelijk proberen te houden.
Onze opvanglocaties zijn woensdag vanaf de gebruikelijke tijden open om de kinderen op te vangen. Voor de BSO gelden tijdens de kerstvakantie de vakantie-opvangtijden. Buiten deze vakantie om wordt de noodopvang wederom in samenwerking met de school geboden.
Om de roosters voor deze dagen goed te kunnen maken, vragen wij jullie je tijdig aan te melden voor de noodopvang, onder vermelding van de beroepen.
Voor Kidsbest graag aanmelden via de mail op: [email protected] .
Voor Wommels graag aanmelden via [email protected]

Wij inventariseren daarom zo spoedig mogelijk hoeveel kinderen wij noodopvang kunnen en zullen aanbieden.

Zodra er meer/ander nieuws komt, zullen we u hierover natuurlijk informeren.

Met vriendelijke groet,

Ingrid Houtgraaf

Directeur Kidsbest kinderopvang/ Pippi’s kinderopvang

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kidsbest Kinderopvang* is sinds 1996 actief in het aanbieden van kinderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen staan centraal binnen Kidsbest Kinderopvang.
Met meer dan 20 jaar ervaring is Kidsbest een begrip op het gebied van kwalitatief hoogstaande kinderopvang. Kidsbest biedt een veilige plek waar kinderen volop uitdagingen vinden en alle mogelijkheden krijgen om te groeien. Wij doen er alles aan om onze dienstverlening op het hoogste niveau te houden. Het versterken van onze pedagogische kwaliteit is hierbij erg belangrijk. De kinderen zijn altijd onze hoogste prioriteit en onze pedagogisch medewerkers zijn hierin de belangrijkste schakel in ons succes.Bij Kidsbest voelt uw kind zich helemaal thuis!

Pedagogisch beleid
Kidsbest Kinderopvang werkt met een eigen en verantwoord pedagogisch beleid.
Ons pedagogisch beleid gaat uit van de kinderen. Wij gaan in de eerste plaats uit van hun behoefte aan veiligheid en uitdaging, geborgenheid en ruimte, waardoor ze kunnen groeien. Jongere kinderen worden zo voorbereid op een soepele overgang naar het basisonderwijs. Bij de oudere kinderen spelen de behoefte aan nieuwe ervaringen en aan steeds zelfstandiger worden ook een belangrijke rol.
Kidsbest exploiteert twee vestigingen kinderdagverblijf (0 - 4 jaar), één vestiging voor buitenschoolse opvang (basisschoolleerlingen) en twee vestigingen peuteropvang ( 2 / 2,5 - 4 jaar ) in Akersloot en Uitgeest.

* N.B. Kidsbest Kinderopvang is de werknaam van Stichting Peuterspeelzalen Uitgeest.