kind

KIachten

Klachtenregeling

Kidsbest kinderopvang verzorgt de opvang van uw kind zo goed mogelijk. Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de geleverde dienstverlening en u dit kenbaar wenst te maken. Als klant van Kidsbest heeft u het recht om een klacht in te dienen als de dienstverlening niet in orde is. Dit is bij wet geregeld. In dit document staat beschreven op welke manier u uw ontevredenheid kenbaar kunt maken.

Onvrede/klacht
• Wij vragen u, als u ontevreden bent over een medewerker of over een bepaalde gang van zaken binnen KIDSBEST, ons dit persoonlijk te laten weten. Wij kunnen dan gezamenlijk proberen een oplossing te vinden om uw ontevredenheid weg te nemen. Is er van uw kant echter sprake van een formele klacht, dan vragen wij u dit schriftelijk bij ons in te dienen door middel van een klachtenformulier, aan te vragen bij de groepsleiding.

Interne- en externe klachtenprocedure
• Voordat gebruik gemaakt kan worden van de externe klachtenprocedure bij de Geschillencommissie Kinderopvang moet de klacht eerst via de interne klachtenprocedure zijn ingediend. Dit is een voorwaarde van de Geschillencommissie.
• Bent u niet tevreden over zaken van administratieve aard, bijvoorbeeld de facturering, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met het secretariaat (0251-831273).

Geschillencommissie Kinderopvang
• Bent u niet tevreden over de beslissing van de directie, dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Meer informatie en de contactgegevens vindt u op www.degeschillencommissie.nl.
• Wordt een klacht niet naar tevredenheid of binnen de gestelde termijn afgehandeld, dan kunt u de klacht indienen bij de Geschillencommissie. Dit betreft een externe klachtenprocedure. Het kan gebeuren dat het wenselijk is dat een klacht direct bij de Geschillencommissie wordt ingediend, bijvoorbeeld bij een klacht over intimidatie. De voorwaarden voor het indienen van een klacht (geschil) en de werkwijze van de Geschillencommissie kunt u vinden op www.degeschillencommissie.nl.

Klachtenloket Kinderopvang
• Voor advies, informatie en bemiddeling kunt u terecht bij het Klachtenloket Kinderopvang.
• Meer informatie: www.klachtenloket-kinderopvang.nl of 0900-1877. Dit is het landelijk informatiepunt waar u terecht kunt voor onafhankelijke en deskundige informatie en advies over het kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en peuteropvang.
• De medewerkers van het Klachtenloket kunnen uw vragen beantwoorden en u adviseren over welke stappen u het best kunt zetten. Het Klachtenloket kan ook telefonisch bemiddelen tussen de ouder en de opvangorganisatie of in bijzondere gevallen mediation regelen.
• NB: Ouders/verzorgers mogen ALTIJD rechtstreeks voor advies, informatie of bemiddeling naar het Klachtenloket Kinderopvang.