kind

KIachten

Klachtenprocedure Kidsbest

Kidsbest verzorgt de opvang van uw kind zo goed mogelijk. Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de geleverde dienstverlening en u dit kenbaar wenst te maken. Als klant van Kidsbest heeft u het recht om een klacht in te dienen als de dienstverlening niet in orde is. Dit is bij wet geregeld. In dit document staat beschreven op welke manier u uw ontevredenheid kenbaar kunt maken.

Onvrede/klacht

Wij vragen u, als u ontevreden bent over een medewerker of over een bepaalde gang van zaken binnen Kidsbest, ons dit persoonlijk te laten weten. Wij kunnen dan gezamenlijk proberen een oplossing te vinden om uw ontevredenheid weg te nemen. Is er van uw kant echter sprake van een formele klacht, dan vragen wij u dit schriftelijk bij ons in te dienen door middel van een klachtenformulier , aan te vragen bij de groepsleiding.


Interne- en externe klachtenprocedure

Voordat gebruik gemaakt kan worden van de externe klachtenprocedure bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen moet de klacht eerst via de interne klachtenprocedure zijn ingediend. Dit is een voorwaarde van de Geschillencommissie.


Interne klachtenprocedure

Bent u niet tevreden over bijvoorbeeld de verzorging van uw kind of de gang van zaken op de groep of de vestiging, dan kunt u altijd bij de pedagogisch medewerker van uw kind terecht. Zij is het eerste aanspreekpunt. Afhankelijk van de ernst kunt u het bespreken tijdens het halen of brengen van uw kind of een afspraak maken met de betreffende pedagogisch medewerker om er over te kunnen praten. Komt u er met de pedagogisch medewerker(s) niet uit dan kunt u een afspraak maken met de coördinator van de vestiging. U kunt ook altijd direct contact opnemen met directrice Ingrid Houtgraaf via [email protected] .


Komt u er met hen niet uit, treedt het volgende in werking:


Indienen klacht

Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend. De klacht dient binnen 2 maanden ingediend te zijn, waarbij 2 maanden als redelijk wordt gezien. De klacht wordt voorzien van dagtekening, naam en adres van de klager, eventueel de naam van de medewerker op wie de klacht betrekking heeft, de locatie en de groep plus een omschrijving van de klacht.
Mocht de klacht een vermoeden van kindermishandeling betreffen, dan treedt de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking. Deze klachtenprocedure wordt daarmee afgesloten.


Behandeling klacht


De directrice (klachtenfunctionaris) draagt zorg voor de inhoudelijke behandeling en registratie van de klacht. De directrice bevestigt schriftelijk de ontvangst van de klacht aan de ouder.
Zij houdt de klager op de hoogte van de voortgang van de behandeling van de klacht. Afhankelijk van de aard en inhoud van de klacht wordt een onderzoek ingesteld.

Indien de klacht gedragingen van een medewerker betreft, wordt deze medewerker in de gelegenheid gesteld mondeling of schriftelijk te reageren.

De klachtenfunctionaris bewaakt de procedure en termijn van afhandeling. De klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld, tenzij er omstandigheden zijn die dit belemmeren. In dat geval brengt de klachtenfunctionaris de klager hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De klacht wordt in ieder geval binnen een termijn van 6 weken afgehandeld.

De klager ontvangt een schriftelijk en gemotiveerd oordeel over de klacht, inclusief concrete termijnen waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.

Na afhandeling van de klacht wordt de klacht toegevoegd aan het klachtendossier van het desbetreffende jaar. Jaarlijks wordt het klachtendossier geëvalueerd en wordt de GGD en evt. de aanwezige O.C. d.m.v. het klachtenjaarverslag hierover geïnformeerd. Indien geen O.C. aanwezig, wordt het Klachtenjaarverslag gepubliceerd in de nieuwsbrief voor ouders.

Bent u niet tevreden over zaken van administratieve aard, bijvoorbeeld de facturering, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met het secretariaat (0251-831273) of via de mail: [email protected]


Externe klachtenprocedure

Bent u niet tevreden over de beslissing van de directie, dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Meer informatie en de contactgegevens vindt u op www.geschillencommissie.nl .
Wordt een klacht niet naar tevredenheid of binnen de gestelde termijn afgehandeld, dan kunt u de klacht indienen bij de Geschillencommissie. Dit betreft een externe klachtenprocedure. Het kan gebeuren dat het wenselijk is dat een klacht direct bij de Geschillencommissie wordt ingediend, bijvoorbeeld bij een klacht over intimidatie. De voorwaarden voor het indienen van een klacht (geschil) en de werkwijze van de Geschillencommissie kunt u vinden op www.degeschillencommissie.nl .


Klachtenloket Kinderopvang

Voor advies, informatie en bemiddeling kunt u terecht bij het Klachtenloket Kinderopvang.
Meer informatie: www.klachtenloket-kinderopvang.nl of 0900-1877. Dit is het landelijk informatiepunt waar u terecht kunt voor onafhankelijke en deskundige informatie en advies over het kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en peuteropvang. U bent vrij om het klachtenloket te raadplegen.
De medewerkers van het Klachtenloket kunnen uw vragen beantwoorden en u adviseren over welke stappen u het best kunt zetten. Het Klachtenloket kan ook telefonisch bemiddelen tussen de ouder en de opvangorganisatie of in bijzondere gevallen mediation regelen.

Heeft u een verbeterpunt of wilt u een klacht indienen, gebruik dan het volgende formulier: Klachtenformulier.

Kidsbest Kinderopvang was in 2020 geschilvrij; er werden geen klachten ingediend bij de Geschillencommissie Kinderopvang.