kind

Meldcode kindermishandeling

 

Vanaf 1 juli 2013 is de Wet Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling van kracht. Deze wet stelt het gebruik van een meldcode verplicht voor professionals bij (mogelijke) signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hieronder valt ook seksueel geweld, eergerelateerd geweld, ouderenmishandeling en vrouwelijke genitale verminking. De wet geldt voor professionals die werken in de sectoren: Gezondheidszorg, Onderwijs, Kinderopvang, Maatschappelijke ondersteuning, Jeugdzorg en Justitie.
De Meldcode bestaat uit een stappenplan, waarin staat wat je als professional moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het is dus een handelingsprotocol. Doel van de wet is niet het melden, maar hulp op gang krijgen. Niets doen is geen optie!

Aanpassingen meldcode per 1 januari 2021
De Meldcode is per 1 januari 2021 aangepast.
Melden bij Veilig Thuis wordt bij vermoedens van acute en structurele onveiligheid de professionele norm.
Om beroepskrachten te helpen bij het bepalen of hier sprake van is, zijn afwegingskaders toegevoegd. Deze zijn gemaakt door de beroepsgroepen zelf.
Alle beroepskrachten van Kidsbest krijgen 3 keer per jaar tijdens de teamoverleggen een herhaling van alle kennis over de meldcode. De nadruk ligt op het herkennen van de signalen van kindermishandeling en de stappenplannen.

Uiteindelijk streven we ernaar een oplossing te vinden voor het probleem. Dit kan door interne hulp te bieden, maar ook extern. Bij ernstige gevallen zijn wij verplicht een melding te maken bij Voor Een Veilig Thuis. Op de website www.vooreenveiligthuis.nl is te lezen wat deze organisatie voor u en voor ons kan betekenen.

 Klik hier voor onze meldcode:   Meldcode kindermishandeling