kind

Meldcode kindermishandeling

Meldcode en meldplicht
Bij Kidsbest is een aandachtsfunctionaris kindermishandeling benoemd. We zijn als organisatie wettelijk verplicht om een aandachtsfunctionaris kindermishandeling in dienst te hebben.


Wanneer een pedagogisch medewerker een afwijkend gedrag of onvoldoende ontwikkeling bij een kindje opmerkt, kan dit in eerste instantie met de ouder besproken worden. Maar wanneer er geen verbetering, of wanneer er een vermoeden van kindermishandeling is, zal dit besproken worden met de aandachtsfunctionaris. De aandachtsfunctionaris zal de ouders uitnodigen voor een gesprek samen met de pedagogisch medewerker. Dit is een gesprek om te inventariseren wat er aan de hand is en waarom wij als kinderopvang organisatie ons zorgen maken.


Uiteindelijk streven we ernaar een oplossing te vinden voor het probleem. Dit kan door interne hulp te bieden, maar ook extern. Bij ernstige gevallen zijn wij verplicht een melding te maken bij Voor Een Veilig Thuis. Op de website www.vooreenveiligthuis.nl is te lezen wat deze organisatie voor u en voor ons kan betekenen.


Sandra D’Agnolo is aandachtsfunctionaris Meldcode Kindermishandeling binnen Kidsbest.


Kidsbest kinderopvang hanteert het op landelijk niveau ontwikkeld model meldcode kindermishandeling voor kindercentra waarin een duidelijke procedure is vastgelegd die gevolgd wordt in het geval van een (vermoeden) van kindermishandeling en/of seksueel misbruik.


Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
De Meldcode kindermishandeling is gebaseerd op het basismodel meldcode Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling van het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport.


Brancheorganisatie Kinderopvang heeft er voor gekozen de basismeldcode aan te passen en specifiek te maken voor kinderopvangorganisaties. Elke kinderopvangorganisatie is immers verplicht een meldcode te hanteren. Daarnaast zijn kinderopvangorganisaties verplicht om hun medewerkers hierin te scholen en te ondersteunen bij het gebruik van de meldcode. De meldcode wordt geïmplementeerd binnen de onze eigen organisatie. Deze meldcode is bedoeld voor iedereen die werkzaam is binnen onze branche.

In het basismodel Meldcode is toegelicht waaruit de vijf stappen in elk geval moeten bestaan:

Stap 1: In kaart brengen van signalen.
Stap 2: Collegiale consultatie
Stap 3: Gesprek met de ouder(s)/verzorger(s).
Stap 4: Wegen van het geweld of de kindermishandeling.
Stap 5: Beslissen: Hulp organiseren of melden.

 

 Klik hier voor onze meldcode:   Meldcode kindermishandeling