kind

Wenbeleid

Wenbeleid Kinderdagverblijf

In de maand vooraf aan de plaatsing zal u opgeroepen worden door de pedagogisch medewerkster van de groep voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt o.a. besproken:

• Onze visies vanuit het pedagogisch beleid.
• De regels binnen het kinderdagverblijf.
• De dagindeling.
• Het thuisritme en voedingen.
• Communicatie procedure.
• Vaccinatie van het/de kind(eren).

Aan het einde van het intakegesprek zal de pedagogisch medewerker samen met u afspraken maken over de wenperiode en een wenschema opstellen. Op het wenschema wordt genoteerd, wanneer en hoe lang er per keer gewend wordt en waar tijdens het wennen op gelet wordt

Uw kind start met een wenperiode van gemiddeld vier dagen. Dit is ongeveer de duur waarin ouders en kind eraan gewend raken de dag gescheiden van elkaar door te brengen. Het begeleiden tijdens het wennen van uw kind aan de nieuwe groep is een taak van de pedagogisch medewerkers. Zij nemen het initiatief voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie met u en uw kind. Het wennen zal 2 dagen voor de eigenlijke plaatsdatum  en 2 dagen na deze datum plaatsvinden.
Tijdens deze dagen dient u bereikbaar te blijven. Na de wenperiode start de kinderopvang op de afgesproken dagen.

Wenbeleid BSO
De kinderen die bij ons voor het eerst komen, ongeacht de leeftijd, krijgen de mogelijkheid aangeboden om drie keer kosteloos te komen wennen, mits de groepsgrootte dit toelaat. De eerste wendag is een korte middag tot 16:00, de tweede wendag is een uurtje langer tot 17:00 en de derde wendag is een reguliere middag. Daarna gaat de opvang pas beginnen. Deze wenperiode is alleen bij de start van de opvang omdat de kinderen tot hun twaalfde jaar in dezelfde groep opgevangen worden.


Wenbeleid peuteropvang
Wanneer een kind voor het eerst komt en nog moet wennen, behoort het op dat moment al tot de groep en is het niet boventallig. Zo kunnen we voldoende aandacht schenken aan de nieuwkomer. We laten maximaal 2 kinderen per keer tegelijk wennen.
Tijdens de eerste dagen op de peuteropvang vragen wij ouders om telefonisch beschikbaar te zijn, zodat de pedagogisch medewerkers eventuele aanvullende vragen kunnen stellen, of kunnen overleggen over hoe het gaat. Wanneer het wennen nog moeilijkheden oplevert, dan kunnen er in overleg aanvullende wenafspraken gemaakt worden.
Wij hechten veel waarde aan een goede start van kinderen, daarom hebben de pedagogisch medewerkers extra aandacht voor de kinderen die voor het eerst komen. Op de dagen dat het kind voor het eerst komt, wordt er extra op het welbevinden van het kind gelet.