kind

Oudercommissies

 

Oudercommissies en alternatieve ouderraadpleging
De positie van ouder(s)/verzorger(s) is op verschillende manieren geregeld in de kinderopvang. De Wet kinderopvang regelt de positie van ouders via de oudercommissie (OC) en het klachtrecht.
De Wet kinderopvang verplicht Kidsbest tot het instellen van een oudercommissie. De oudercommissie vertegenwoordigt de ouders in het overleg met Kidsbest.
Per 1 januari 2016 treedt de wetswijziging omtrent de positie van ouders in de kinderopvang in werking. In de wetswijziging is tevens een vorm van alternatieve ouderraadpleging opgenomen.

Nu is het zo dat elke vestiging van een oudercommissie dient te hebben. Dat het niet altijd lukt om een oudercommissie te formeren, blijkt uit divers onderzoek in opdracht van het ministerie: het ontbreken van een oudercommissie is de meest voorkomende overtreding in de GGD rapportages.

Tot september 2018 maakte Kidsbest gebruik van een alternatieve ouderraadpleging, omdat er niet genoeg animo was om zitting te nemen in een oudercommissie. Deze bestond uit de volgende items:
Kidsbest zal elke ouder inlichten over de nieuwe adviserende rol en de alternatieve ouderraadpleging via een digitale nieuwsbrief. Kidsbest zal ouders over de volgende zaken advies vragen d.m.v. een nieuwsbrief 1x per 3 maanden , dus 4 keer per jaar:
• de kwaliteit van de opvang (met betrekking tot de kwaliteit van het personeel, de groepsbezetting en het pedagogisch beleid)
• het algemeen beleid op het gebied van voeding en opvoeding
• veiligheid en gezondheid
• het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie
• openingstijden
• spel- en ontwikkelingsactiviteiten
• regelingen inzake de behandeling van klachten
• wijzigingen van de prijs van kinderopvang
Tevens zullen wij u informeren als er een inspectierapport is opgesteld door de GGD.

 Per september 2018 is er een start gemaakt voor het opzetten van een Oudercommissie. Het is op dit moment wel zo dat het een organisatiebrede commissie is: uit de diverse locaties van Kidsbest is er een kandidaat-afvaardiging gevonden. Vanuit deze opzet hopen wij ook op de aparte locaties kleindere oudercommissies te kunnen vormen, zodat er ook locatiegericht over diverse zaken gesproken kan worden. Wij hopen nog op meer aanmeldingen, dus..

Mocht  u interesse hebben om mee te spreken in de OC of hier meer over willen weten?  Meldt het dan via [email protected] of [email protected]